Technický dozor stavebníka (investora) - TDI

     Je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nařízen u staveb které čerpají finance z veřejných rozpočtů a jako zhotovitel je provádí stavební podnikatel. Tuto povinnost má stavebník! Není zde vyspecifikována jeho odbornost, ale doporučoval bych minimálně takovou jaká je požadována u stavebního dozoru. Někdy je tato činnost dozora také nazývána - Investorský (technický) dozor - ITD.

     Cílem technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

     Technický dozor investora je pravá ruka investora, může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, radí, počítá, upozorňuje na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka). Svou činností dokáže ušetřit stavebníkovi čas a nemalé finanční prostředky.

Nabízím činnost technického dozoru investora, zejména:

  • poradenství při zpracování projektové dokumentace                                                  (kontrola a ověření cen položkového rozpočtu),
  • zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo s orgány státní správy,
  • kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací,
  • kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
  • kontrolu oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu,
  • kontrolu vad a nedodělků,
  • pořizování fotodokumentace průběhu stavby,
  • řízení kontrolních dnů a účast na nich,
  • organizaci kolaudace provedené stavby.

     Na základě Vámi dodaných údajů o Vašem stavebním záměru, požadavků a rozsahu prací Vám rád zpracuji cenovou nabídku. Více na stránce CENÍKY SLUŽEB.

<meta name="alexaVerifyID" content="rOdOpT-QwRtEkZE9-OzcUuJTpTs" />
 

Kontakt

DORAZIL, s.r.o.
Klabalská I 1386
760 01 Zlín
602 84 48 48 - O2
773 91 27 27 - Vodafone
29260124
DIČ CZ29260124

Certifikáty a Osvědčení o školení - František Dorazil

Osvědčení o školení-Roto - Kopie.jpg

TOPlist

S-rankSeo servis

Zjistit S-rankZjistit Google PagerankZjistit Jyxorank